Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2023

Ngày 12/11/2023 14:40:37

TUYÊN TRUYỀN KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH UBND XÃ QUẢNG ĐẠI 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUẢNG ĐẠI


Số: 01 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Đại, ngày 09 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 6506/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023;

UBND xã Quảng Đại xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phư­ơng.

- Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền công tác về Cải cách hành chính năm 2023 đối với chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trách nhiệm phục vụ tốt các nhiệm vụ của địa phương.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 phải đ­ược tiến hành th­ường xuyên, đồng bộ, sâu rộng và cụ thể theo Kế họach đề ra. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo b­ước chuyển biến rõ nét trong cơ quan Hành chính Nhà n­ước và Chính quyền cơ sở.

- Làm tốt công tác rà soát văn bản và các thủ tục Hành chính để kịp thời bãi bỏ những văn bản trái Pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tích cực thực hiện tốt các thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa” hiện đại liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến liên hệ công tác.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung:

- Tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC trong năm;

- Các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác CCHC tại địa phương;

- Các quy trình về tiếp nhận TTHC, các thủ tục Hành chính mới, các TTHC hết hiệu lực;

- Tuyên truyền về lịch tiếp dân, nội quy tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của UBND xã trong năm.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn;

- Niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử xã;

- Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị mở rộng đến tất cả cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách…..và các thôn;

- Gửi văn bản trực tiếp đến các cán bộ, công chức có liên quan để thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của địa phương, bằng cả trực quan và thông qua các hội nghị từ xã đến cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để tổ chức và cá nhân nắm bắt kịp thời các thủ tục cải cách hành chính theo qui định.

2. Giao Công chức Văn phòng; Tư pháp thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thủ tục cải cách hành chính tại trụ sở UBND về các lĩnh vực theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận hành chính một cửa.

3. Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân dân quan tâm, hiểu rõ mục đính và ý nghĩa về công tác Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

4. Cán bộ, công chức ở các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính phù hợp với qui định hiện hành.

Trên đây là nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại UBND xã năm 2023. Đề nghị các cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan nêu cao vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, thường xuyên xây dựng các nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện.

Nơi nhận KT. CHỦ TỊCH

- UBND tp (để b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Đảng ủy, TT HĐND (để b/c);

- CT, các Phó CT UBND;

- MTTQ các đoàn thể, các thôn;

- Đài truyền thành xã;

- L­uu: VT.

Phạm Thị Dung

TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2023

Đăng lúc: 12/11/2023 14:40:37 (GMT+7)

TUYÊN TRUYỀN KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH UBND XÃ QUẢNG ĐẠI 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUẢNG ĐẠI


Số: 01 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Đại, ngày 09 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 6506/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023;

UBND xã Quảng Đại xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phư­ơng.

- Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền công tác về Cải cách hành chính năm 2023 đối với chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trách nhiệm phục vụ tốt các nhiệm vụ của địa phương.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 phải đ­ược tiến hành th­ường xuyên, đồng bộ, sâu rộng và cụ thể theo Kế họach đề ra. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo b­ước chuyển biến rõ nét trong cơ quan Hành chính Nhà n­ước và Chính quyền cơ sở.

- Làm tốt công tác rà soát văn bản và các thủ tục Hành chính để kịp thời bãi bỏ những văn bản trái Pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tích cực thực hiện tốt các thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa” hiện đại liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến liên hệ công tác.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung:

- Tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC trong năm;

- Các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác CCHC tại địa phương;

- Các quy trình về tiếp nhận TTHC, các thủ tục Hành chính mới, các TTHC hết hiệu lực;

- Tuyên truyền về lịch tiếp dân, nội quy tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của UBND xã trong năm.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn;

- Niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử xã;

- Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị mở rộng đến tất cả cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách…..và các thôn;

- Gửi văn bản trực tiếp đến các cán bộ, công chức có liên quan để thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của địa phương, bằng cả trực quan và thông qua các hội nghị từ xã đến cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để tổ chức và cá nhân nắm bắt kịp thời các thủ tục cải cách hành chính theo qui định.

2. Giao Công chức Văn phòng; Tư pháp thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thủ tục cải cách hành chính tại trụ sở UBND về các lĩnh vực theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận hành chính một cửa.

3. Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân dân quan tâm, hiểu rõ mục đính và ý nghĩa về công tác Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

4. Cán bộ, công chức ở các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính phù hợp với qui định hiện hành.

Trên đây là nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại UBND xã năm 2023. Đề nghị các cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan nêu cao vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, thường xuyên xây dựng các nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện.

Nơi nhận KT. CHỦ TỊCH

- UBND tp (để b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Đảng ủy, TT HĐND (để b/c);

- CT, các Phó CT UBND;

- MTTQ các đoàn thể, các thôn;

- Đài truyền thành xã;

- L­uu: VT.

Phạm Thị Dung