Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
91287

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19/CT-TTr CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 01/12/2023 16:31:34

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19/CT-TTr CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 19-CT/TU VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025 , TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"

Thứ hai - 03/07/2023 15:111260
Thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", ngày 30/6/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1744/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Trung tâm truyền thông tỉnh căn cứ tình hình thực tế tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin, hội nghị, hội thảo, cuộc họp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đối với các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa Thể thao và truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã và các hình thức khác phù hợp như: pano, băng-rôn; khẩu hiệu; xe tuyên truyền lưu động,...theo các nội dung trong tâm của Đề án 06.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Trung tâm truyền thông tỉnh căn cứ tình hình thực tế tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin, hội nghị, hội thảo, cuộc họp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đối với các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa Thể thao và truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã và các hình thức khác phù hợp như: pano, băng-rôn; khẩu hiệu; xe tuyên truyền lưu động,...theo các nội dung trong tâm của Đề án 06.

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19/CT-TTr CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đăng lúc: 01/12/2023 16:31:34 (GMT+7)

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19/CT-TTr CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 19-CT/TU VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025 , TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"

Thứ hai - 03/07/2023 15:111260
Thực hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", ngày 30/6/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 1744/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Trung tâm truyền thông tỉnh căn cứ tình hình thực tế tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin, hội nghị, hội thảo, cuộc họp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đối với các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa Thể thao và truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã và các hình thức khác phù hợp như: pano, băng-rôn; khẩu hiệu; xe tuyên truyền lưu động,...theo các nội dung trong tâm của Đề án 06.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Trung tâm truyền thông tỉnh căn cứ tình hình thực tế tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 19-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin, hội nghị, hội thảo, cuộc họp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đối với các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa Thể thao và truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã và các hình thức khác phù hợp như: pano, băng-rôn; khẩu hiệu; xe tuyên truyền lưu động,...theo các nội dung trong tâm của Đề án 06.